WSPARCIE SERWISOWE

Nie zostawiamy klientów samych – oferujemy pomoc oraz profesjonalne doradztwo techniczne. Bierzemy odpowiedzialność za produkty, które sprzedajemy

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z użytkowaniem naszych produktów, zachęcamy do kontaktu z naszym działem technicznym

Dział reklamacji i serwisu CSI :

ul. Jasnogórska 69

31-358 Kraków

telefon : +48 12 323 62 10

e-mail: sdserwis@csi.krakow.pl

Serwis i Reklamacje

 

Dział Serwisu CSI rozpatruje reklamacje złożone przez naszych klientów i partnerów biznesowych, którzy zakupili reklamowane produkty bezpośrednio od nas oraz reklamacje złożone przez osoby posiadające nasze produkty, które nie były naszymi bezpośrednimi klientami.

 

Procedura reklamacji będzie różnić się w zależności od tego, czy produkt był kupiony bezpośrednio od nas, czy nie.

  1. PROCEDURA REKLAMACJI DLA NASZYCH KLIENTÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH, KTÓRZY KUPILI PRODUKT BEZPOŚREDNIO Z FIRMY CSI.
  2. PROCEDURA REKLAMACJI DLA OSÓB, KTÓRE NIE KUPIŁY NASZYCH PRODUKTÓW BEZPOŚREDNIO Z FIRMY CSI.
  3. INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM PRZEZNACZONYM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

 


 

AD.1. PROCEDURA REKLAMACJI DLA NASZYCH KLIENTÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH, KTÓRZY KUPILI PRODUKT BEZPOŚREDNIO Z FIRMY CSI.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Dział Serwisu działał szybko i sprawnie. W tym celu, wraz z początkiem roku 2017, wprowadziliśmy zmiany w sposobie rozpatrywania reklamacji, kładąc nacisk na monitorowanie zgłoszeń reklamacyjnych poprzez system nasz zgłoszeń serwisowych – RMA.

Od stycznia 2017 roku, wymagamy, aby wszystkie reklamowane przez Państwa produkty, wraz z opisem usterki, były zgłaszane do nas za pomocą naszego systemu zgłoszeń RMA.

System RMA dostępny jest pod adresem rma.csi.krakow.pl
W sytuacji, gdy uszkodzony produkt zostanie przez Państwa dostarczony do Działu Serwisu, bez zapisania go w RMA, jego reklamacja zostanie zawieszona do momentu utworzenia przez reklamującego odpowiedniego zgłoszenia w systemie.

Poniżej znajdą Państwo instrukcję dotyczącą zgłaszania reklamacji oraz rejestracji produktów w systemie RMA

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Podstawowym krokiem do zareklamowania produktu jest zgłoszenie go w naszym systemie zgłoszeń RMA  (rma.csi.krakow.pl) , gdzie każdemu reklamowanemu produktowi zostanie nadany unikatowy numer RMA reklamacji.

Proces reklamacji w systemie RMA

1. Proces rejestracji w systemie zgłoszeń RMA

Na stronie rma.csi.krakow.pl należy otworzyć w menu zakładkę rejestracja.
Należy wypełnić wszystkie dane niezbędne do zakończenia procesu rejestracji. Po zatwierdzeniu Państwa konta w naszym systemie RMA, na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłana informacja o akceptacji konta. Od tego momentu można korzystać z konta logując się przy użyciu danych, jakie zostały wpisane podczas rejestracji.

Okno rejestracji konta w systemie RMA

Okno rejestracji konta w systemie RMA

2. Proces rejestracji zgłoszeń RMA

W tym celu dodajemy reklamację klikając na „Nowe zgłoszenie” z menu Obsługi RMA, następnie wybieramy odpowiedni oddział jako „sdserwis”.

Uwaga ! Dla jednego zgłoszenia RMA możliwe jest zgłoszenie tylko jednego produktu. Zgłoszenia nadawane na inny oddział nie będą monitorowane przez Dział Serwisu.

Okno wyboru odpowiedniego oddziału serwisu

Okno wyboru odpowiedniego oddziału serwisu

Prosimy o wypełnienie podstawowych informacji takich jak:

• opis usterki,
• model produktu,
• nr dokumentu zakupu.

Po wprowadzeniu wymaganych informacji należy kliknąć przycisk „Dodaj RMA” (spowoduje to zapisanie reklamacji w gotowych zgłoszeniach do wysłania) . Wszystkie gotowe zgłoszenia widoczne są w dolnej części ekranu, aż do momentu zakończenia dodawania zgłoszeń.

Podczas wypełniania niezbędnych danych reklamowanego produktu w polu „wewnętrzny nr RMA Klienta” mogą Państwo umieścić swój własny nr reklamacji, co może ułatwić późniejsze wyszukiwanie zgłoszeń w systemie oraz sprawdzaniu jego statusu. Zgłoszenia można wyszukiwać zarówno po nr RMA nadanym przez system, jak i po swoim własnym numerze wewnętrznym.

Okno zgłoszenia produktu

Okno zgłoszenia produktu. Niezbędne informacje zostały oznaczone na czerwono.

Po ukończeniu wprowadzania produktów możemy przesłać gotowe zgłoszenia w celu akceptacji i nadania im numerów RMA .
W tym celu należy zakończyć proces zgłaszania przyciskiem „Zamknij zgłoszenie”, który widoczny jest pod tabelą utworzonych wcześniej reklamacji.

Tabela utworzonych reklamacji.

Tabela utworzonych reklamacji. Zamykanie utworzonych zgłoszeń w celu przekazania ich do akceptacji.

W przypadku reklamacji większej ilości produktów, zalecane jest w pierwszym kroku utworzenie kilku zgłoszeń RMA, następnie zakończenie zbiorcze na sam koniec procesu zgłaszania.

3. Wysyłka zgłoszonych produktów do Działu Serwisu CSI

Po zaakceptowaniu zgłoszeń przez Dział Serwisu, system wygeneruje wiadomość z nadanymi numerami RMA na podany przez Państwa adres e-mail.  Numery należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce, jak i oznaczyć nimi wysyłane produkty (każdy produkt przypisanym do niego osobnym numerem RMA).

Adres do wysyłki reklamacji:

CSI DZIAŁ SERWISU
ul. Jasnogórska 69
31-358 Kraków

4. Sprawdzanie statusu zgłoszeń:

System serwisowy RMA umożliwia sprawdzanie statusu wysłanych zgłoszeń.

Do wyboru mamy 3 komunikaty:

Sprawdzanie statusu zgłoszeń RMA

 


 

AD.2. PROCEDURA REKLAMACJI DLA OSÓB, KTÓRE NIE KUPIŁY NASZYCH PRODUKTÓW BEZPOŚREDNIO Z FIRMY CSI

 

Wadliwy produkt można zareklamować na dwa sposoby:

 

W przypadku reklamacji w ramach gwarancji, jako oficjalny dystrybutor produktów SanDisk w Polsce możemy przeprowadzić czynności reklamacyjne w ramach gwarancji dla wadliwego produktu SanDisk.

W tym celu należy przesłać drogą mailową na adres sdserwis@csi.krakow.pl :

  1. Informację, jaki produkt chcecie Państwo zareklamować
  2. Opis wady produktu, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne
  3. Skan dokumentu zakupu, potwierdzający nabycie produktu reklamowanego na Polskim rynku oraz okres gwarancyjny
  4. Dane reklamującego ( imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr tel)
  5. Zdjęcie produktu (przód oraz tył z widocznymi numerami seryjnymi)

Na podstawie przesłanych danych Dział Serwisu podejmie czynności mające na celu wstępną weryfikację zgłoszenia. Po zaakceptowaniu dla zgłoszenia zostanie przydzielony unikatowy numer RMA w systemie reklamacyjnym, o którym zostaną Państwo poinformowani w zwrotnej wiadomości wraz z informacją na jakie dane należy odesłać wadliwy produkt.

W przypadku uznania gwarancji oraz braku produktu w bieżącej ofercie producent zastrzega możliwość wymiany, na produkt nowy innego modelu o parametrach nie mniejszych od parametrów produktu reklamowanego.


Powyższe procedury pomogą nam szybciej i sprawniej rozpatrywać Państwa reklamacje. Liczymy na Państwa wyrozumiałość, a w przypadku pytań służymy pomocą.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).

2.Administratorem danych osobowych jest Gwarant, czyli CSI S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków i adres do korespondencji: ul. Jasnogórska 69, 31-358 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 6772371515, REGON 122668976, adres poczty elektronicznej: sdserwis@csi.krakow.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 12 390 62 10.

3. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. W celu realizacji zawieranych Umów Sprzedaży/Dostawy i/lub Serwisowej może być konieczne korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, kurierzy, czy podmioty obsługujące płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].

5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej oraz realizacji zamówień, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Gwarant może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Gwaranta przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


 

AD.3. INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM PRZEZNACZONYM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

 

Dostarczając Klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Prosimy pamiętać, że:

• zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
• posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688):

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.