COMPLAINTS SERVICE

 

Zakres świadczonej przez nas obsługi reklamacyjnej dotyczy:

Produkty które nie stanowią dystrybucji CSI S.A. nie podlegają obsłudze reklamacyjnej

Procedura reklamacji będzie różnić się w zależności od tego, czy produkt był kupiony bezpośrednio od nas, czy nie.

 1. JESTEM KLIENTEM DETALICZNYM CSI S.A. I CHCE ZGŁOSIĆ REKLAMACJE PRODUKTU ZAKUPIONEGO BEZPOŚREDNIO OD CSI S.A.
 2. NIE JESTEM KLIENTEM CSI S.A. ALE CHCĘ SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ CSI.S.A. NA PRODUKT KTÓRY ZAKUPIŁEM U INNEGO SPRZEDAWCY
 3. PROCEDURA REKLAMACJI DLA NASZYCH KLIENTÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH, KTÓRZY KUPILI PRODUKT BEZPOŚREDNIO Z FIRMY CSI.
 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 5. INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM PRZEZNACZONYM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia podlegają weryfikacji przez nasz serwis. Po pomyślnej weryfikacji zgłoszenia otrzymacie Państwo:

 


 

AD.3. PROCEDURA REKLAMACJI DLA NASZYCH KLIENTÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH, KTÓRZY KUPILI PRODUKT BEZPOŚREDNIO Z FIRMY CSI.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Dział Serwisu działał szybko i sprawnie. W tym celu, wraz z początkiem roku 2017, wprowadziliśmy zmiany w sposobie rozpatrywania reklamacji, kładąc nacisk na monitorowanie zgłoszeń reklamacyjnych poprzez system nasz zgłoszeń serwisowych – RMA.

Od stycznia 2017 roku, wymagamy, aby wszystkie reklamowane przez Państwa produkty, wraz z opisem usterki, były zgłaszane do nas za pomocą naszego systemu zgłoszeń RMA.

System RMA dostępny jest pod adresem rma.csi.krakow.pl
W sytuacji, gdy uszkodzony produkt zostanie przez Państwa dostarczony do Działu Serwisu, bez zapisania go w RMA, jego reklamacja zostanie zawieszona do momentu utworzenia przez reklamującego odpowiedniego zgłoszenia w systemie.

Poniżej znajdą Państwo instrukcję dotyczącą zgłaszania reklamacji oraz rejestracji produktów w systemie RMA

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Podstawowym krokiem do zareklamowania produktu jest zgłoszenie go w naszym systemie zgłoszeń RMA  (rma.csi.krakow.pl) , gdzie każdemu reklamowanemu produktowi zostanie nadany unikatowy numer RMA reklamacji.

Proces reklamacji w systemie RMA

1. Proces rejestracji w systemie zgłoszeń RMA

Na stronie rma.csi.krakow.pl należy otworzyć w menu zakładkę rejestracja.
Należy wypełnić wszystkie dane niezbędne do zakończenia procesu rejestracji. Po zatwierdzeniu Państwa konta w naszym systemie RMA, na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłana informacja o akceptacji konta. Od tego momentu można korzystać z konta logując się przy użyciu danych, jakie zostały wpisane podczas rejestracji.

Okno rejestracji konta w systemie RMA

Okno rejestracji konta w systemie RMA

2. Proces rejestracji zgłoszeń RMA

W tym celu dodajemy reklamację klikając na “Nowe zgłoszenie” z menu Obsługi RMA, następnie wybieramy odpowiedni oddział jako “sdserwis”.

Uwaga ! Dla jednego zgłoszenia RMA możliwe jest zgłoszenie tylko jednego produktu. Zgłoszenia nadawane na inny oddział nie będą monitorowane przez Dział Serwisu.

Okno wyboru odpowiedniego oddziału serwisu

Okno wyboru odpowiedniego oddziału serwisu

Prosimy o wypełnienie podstawowych informacji takich jak:

• opis usterki,
• model produktu,
• nr dokumentu zakupu. Obsługa Reklmacyjna

Po wprowadzeniu wymaganych informacji należy kliknąć przycisk “Dodaj RMA” (spowoduje to zapisanie reklamacji w gotowych zgłoszeniach do wysłania) . Wszystkie gotowe zgłoszenia widoczne są w dolnej części ekranu, aż do momentu zakończenia dodawania zgłoszeń.

Podczas wypełniania niezbędnych danych reklamowanego produktu w polu “wewnętrzny nr RMA Klienta” mogą Państwo umieścić swój własny nr reklamacji, co może ułatwić późniejsze wyszukiwanie zgłoszeń w systemie oraz sprawdzaniu jego statusu. Zgłoszenia można wyszukiwać zarówno po nr RMA nadanym przez system, jak i po swoim własnym numerze wewnętrznym.

Okno zgłoszenia produktu

Okno zgłoszenia produktu. Niezbędne informacje zostały oznaczone na czerwono.

Po ukończeniu wprowadzania produktów możemy przesłać gotowe zgłoszenia w celu akceptacji i nadania im numerów RMA .
W tym celu należy zakończyć proces zgłaszania przyciskiem “Zamknij zgłoszenie”, który widoczny jest pod tabelą utworzonych wcześniej reklamacji.

Tabela utworzonych reklamacji.

Tabela utworzonych reklamacji. Zamykanie utworzonych zgłoszeń w celu przekazania ich do akceptacji.

W przypadku reklamacji większej ilości produktów, zalecane jest w pierwszym kroku utworzenie kilku zgłoszeń RMA, następnie zakończenie zbiorcze na sam koniec procesu zgłaszania.

3. Wysyłka zgłoszonych produktów do Działu Serwisu CSI

Po zaakceptowaniu zgłoszeń przez Dział Serwisu, system wygeneruje wiadomość z nadanymi numerami RMA na podany przez Państwa adres e-mail.  Numery należy umieścić w widocznym miejscu na przesyłce, jak i oznaczyć nimi wysyłane produkty (każdy produkt przypisanym do niego osobnym numerem RMA).

Adres do wysyłki reklamacji:

CSI DZIAŁ SERWISU
ul. Jasnogórska 69
31-358 Kraków

4. Sprawdzanie statusu zgłoszeń:

System serwisowy RMA umożliwia sprawdzanie statusu wysłanych zgłoszeń.

Do wyboru mamy 3 komunikaty:

Sprawdzanie statusu zgłoszeń RMA

 


 

 

 


 

AD.4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).

2.Administratorem danych osobowych jest Gwarant, czyli CSI S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków i adres do korespondencji: ul. Jasnogórska 69, 31-358 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 6772371515, REGON 122668976, adres poczty elektronicznej: sdserwis@csi.krakow.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 12 390 62 10.

3. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. W celu realizacji zawieranych Umów Sprzedaży/Dostawy i/lub Serwisowej może być konieczne korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, kurierzy, czy podmioty obsługujące płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].

5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej oraz realizacji zamówień, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Gwarant może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Gwaranta przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.

6. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


 

AD.5. INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM PRZEZNACZONYM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

 

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
 2. Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
  W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 4. Każdy Klient może odnieść zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta/Gminy. Poniżej przedstawiamy punkty zbierania odpadów znajdujące się w pobliżu naszej siedziby:
   

  Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów “Lamusownia”
  ul. Nowohucka 1D
  31-580 Kraków

   

  Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych PGOW-Barycz
  ul. Krzemieniecka 40
  30-694 Kraków

 5. Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
 6. Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu  się  do  ponownego  użycia  i odzysku  zużytego  sprzętu.  Odpowiednie  postępowanie  ze  zużytym  sprzętem  zapobiega  potencjalnym  negatywnym  konsekwencjom  dla  środowiska  naturalnego  oraz  ludzkiego zdrowia.
  Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

We do not leave our customers without help – we offer professional support and technical advice. We take responsibility for the products we sell.

If you have any problems or questions about using our products, we encourage you to contact with our service department :

Service department :

ul. Jasnogórska 69

31-358 Kraków

phone : +48 12 323 62 10

e-mail: serwis@csi.krakow.pl